เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ความรู้เปรียบเสมือนเส้นทางลัดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ การเรียนแบบ Self-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตัวเองนั้น จะมีข้อได้เปรียบกว่าการเรียนแบบห้องเรียน เพราะจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความช้าหรือความเร็วโดยขึ้นกับความเข้าใจของตัวเอง และสามารถข้ามหรือเลือกเรียนเนื้อหาตามที่ตนเองต้องการได้

DuraLearn เป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมเนื้อหาโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ทางด้านธุรกิจ ด้านความคิดและการพัฒนาตัวเอง เนื้อหาจะเป็น Self-Learning ในรูปแบบของวิดีโอซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสะดวก และเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่ต้องการ และสามารถดูเนื้อหานั้นซ้ำได้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนอย่างสูงสุด

DuraLearn มาจากคำว่า Durable มารวมกับคำว่า Learn มีความหมายว่า ความรู้และการเรียนรู้นั้น คือทรัพย์สินที่แข็งแกร่ง และมั่นคงที่สุด ดังนั้นในการเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จให้กับตนได้พัฒนาต่อยอด และยืนระยะความสำเร็จเหล่านั้นไปอย่างแข็งแกร่งมั่นคงอย่างต่อเนื่อง